Zpracování osobních údajů

 

Společnost SkoTo s.r.o., IČ 28 00 97 97, se sídlem v Karlových Varech, T.G.Masaryka 859/18, 360 01 Karlovy Vary, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 21280 (dále jen „SkoTo“), zpracovává osobní údaje fyzických osob (dále jen „Klient“) dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679  (dále jen „GDPR“), v souladu s čl. 13 GDPR a § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 

SkoTo poskytuje zprostředkovatelské služby svým klientům, zahrnující zejména zprostředkování podnikatelského úvěru u tuzemských bank (dál jen „Zprostředkování“), a to on-line, prostřednictvím svých webových stránek www.podnikatelsky-uver.cz a prostřednictvím mobilní aplikace.

 

V souvislosti s výkonem Zprostředkování Skoto  zpracovává osobní údaje návštěvníků všech webových stránek Skoto a klientů, kteří využívají služby SkoTo.  Tyto zásady si kladou za cíl seznámit Klienty SkoTo, jakož i návštěvníky webových stránek SkoTo o tom, jak SkoTo zpracovává Vaše osobní údaje, jak dlouho je zpracovává, co je myšleno pod pojmem osobní údaje a údaje o tom, jaká máte práva v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů dle platných norem českého práva.

 

1. Osobní údaje, které SkoTo zpracovává

1.1 Základní údaje Klienta

 • Identifikační údaje - jméno, příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, typ a číslo průkazu totožnosti, státní občanství, pohlaví,  IČO a DIČ , daňová rezidence, adresa místa podnikání či sídla, Vaše oprávnění zastupovat Klienta, je-li Klient právnická osoba.  
 • Pokud nám udělíte souhlas s pořízením kopie Vašeho průkazu totožnosti, budeme dále povinni tuto kopii na základě AML zákona archivovat.
 • Kontaktní údaje – adresy trvalého pobytu, bydliště, popř. korespondenční adresy, telefonní čísla, faxová čísla, e-mailové adresy,
 • Identifikační a kontaktní údaje jiných osob, např. jiné fyzické osoby zastupující klienta na základě zákona či plné moci, osoby ručitele, spoludlužníka, přistupitele či dědice apod.

 

1.2 Povinné údaje ze zákona  - Informace o daňovém rezidenství, informace o tom, zda jste či nejste politicky exponovanou osobou, informace o skutečném vlastníkovi právnické osoby (zásada „Know your client“), informace o zdrojích a původu Vašich příjmů.

 

1.3 Sociodemografické údaje –údaje o věku, povolání/zaměstnání, vzdělání, rodinnému stavu, počtu osob v domácnosti, rodinných poměrech

 

1.4 Údaje o majetkových poměrech –údaje o příjmech a výdajích, údaje o případných exekucích, insolvencích, závazcích vůči jiným věřitelům a jejich plnění, údaje o vlastnictví (ne)movitých věcí, údaje o podílech v korporacích, údaje o pojištění majetkových nebo životních rizik

 

1.5 Údaje týkající se nemovitosti, která má být předmětem financování či zajištění úvěru včetně odhadu ceny nemovitosti.

 

1.6 Údaje týkající se podnikatelského úvěru, o který máte zájem - údaje týkající se smluvního vztahu, zejména druh produktu, doba splatnosti, výše úvěru či cílové částky, úroková sazba, výše splátek nebo vkladu, apod., včetně údajů nutných ke splnění zákonné předsmluvní a smluvní informační povinnosti

 

 

2. Důvod zpracování osobních údajů

SkoTo může Vaše osobní údaje zpracovávat pouze účely, ke kterým mají příslušný právní základ zpracování. Vzhledem k činnostem, které SkoTo provozuje a účelům, pro které v souvislosti s tím Vaše osobní údaje zpracovává, přichází jako právní základ pro zpracování osobních údajů v úvahu:

 • je-li to nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené s Vámi či pro provedení opatření před uzavřením této smlouvy na Vaši žádost
 • je-li to nezbytné pro splnění naší právní povinnosti
 • je-li to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů („oprávněný zájem“)
 • na základě Vašeho souhlasu

Určení právního základu, podle nějž Vaše osobní údaje pro daný účel zpracováváme, je pro Vás důležité, protože na něm závisí rozsah práv, která vůči nám v souvislosti se zpracováním osobních údajů můžete uplatnit.

 

Poskytnutí osobních údajů je vždy dobrovolné. V případě, že nám ale Vaše osobní údaje odmítnete poskytnout pro účely zpracování, které mají jiný právní základ než Váš souhlas, nebude možné, abychom naplnili účel zprostředkování podnikatelského úvěru, konkrétně, abychom předali Vaše informace vybrané tuzemské bance ke sjednání podnikatelského úvěru on-line.

 

V případě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely je poskytnutí osobních údajů pro tyto účely vždy zcela na Vaší úvaze. Pokud zvažujete udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely v souvislosti s uzavřením smlouvy, tak bychom Vás chtěli upozornit, že jeho udělení není předpokladem pro uzavření smlouvy o zprostředkování.  Váš souhlas můžete v každém případě kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

 

SkoTo zpracovává osobní údaje, které:

 • jste Vy sám sdělil / Vy sama sdělila
 • vznikají tím, že využíváte naše služby
 • jsou veřejně dostupné, např. z různých rejstříků, evidencí a seznamů (katastru nemovitostí, obchodí rejstřík, insolvenční rejstřík apod.)

 

 

3.Účely zpracování osobních údajů

3.1 Identifikace a ověření klienta

Pokud chcete využít služeb SkoTo a prostřednictvím webových stránek SkoTo i online vybrat podnikatelský úvěr u tuzemské banky, potřebujeme od Vás vědět základní informace o Vás, abychom mohli tyto informace zpracovat a předat dál vybrané bance za účelem uzavření smlouvy o úvěru.  Podle AML je SkoTo osobou povinnou a legislativa jí  povinnost Vás identifikovat nařizuje, a to za účelem předcházení praní špinavých peněz,

 

Právní základ: čl. 6. odst. 1 písm. b),c) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy a pro splnění právní povinnosti dle AML zákona

 

3.2 Předcházení praní špinavých peněz a financování terorismu, výkon restriktivních opatření (mezinárodních sankcí) a hlášení některých skutečností Finančnímu analytickému úřadu

Předtím, než Vám zprostředkujeme uzavření smlouvy o úvěru s tuzemskou bankou dle Vašeho výběru, je nutné analyzovat některé Vaše údaje, abychom předcházeli praní špinavých peněz a financování terorismu. Také jsme povinni Vaše osobní údaje prověřovat (porovnávat Vaše údaje včetně údajů o transakcích se seznamy osob, na které se vztahuje embargo), abychom tak dostáli našim povinnostem při výkonu restriktivních opatření. Rovněž jsme povinni zjišťovat mj. skutečného majitele právnických osob či zda jste či nejste politicky exponovanou osobou. Některé údaje o Vás můžeme být povinni sdělit Finančnímu analytickému úřadu v případě, že budeme mít podezření na nelegální jednání (praní špinavých peněz, financování terorismu, majetek podléhající mezinárodním sankcím).

 

Právní základ: čl. 6. odst. 1 písm.  c) GDPR - Plnění právní povinnosti dle zákona AML

 

3.3 Příprava smlouvy na Vaši žádost

V případě, že se rozhodnete uzavřít v rámci výběru produktů se SkoTo smlouvu o zprostředkování podnikatelského úvěru, je třeba řádná identifikace smluvních stran. Další rozsah osobních údajů, které budou ve smlouvě uvedeny, pak záleží na tom, na jakém obsahu smlouvy se dohodnete.  

 

Právní základ: čl. 6. odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy

 

3.4 Poskytování služeb dle sjednané smlouvy

Pokud jste se stal/a našim klientem, zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, který je potřebný pro to, abychom Vám mohli poskytovat sjednané služby.

 

Právní základ: čl. 6. odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy

 

3.5 Zlepšování našich služeb

V rámci této činnosti zkoumáme vývoj na trhu finančních služeb (zejména nabídku konkurence a potřeby klientů) a snažíme se pomoci odhadů trendů dalšího vývoje zlepšovat naše stávající a vyvíjet nové produkty.

 

Právní základ: Oprávněný zájem

 

3.6 Poskytování součinnosti

SkoTo je povinna na požádání poskytovat součinnost a sdělovat Vaše osobní údaje soudům pro účel občanského řízení soudního, orgánům činným v trestním řízení, orgánům sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, soudním exekutorům, Úřadu práce, zpravodajským službám, Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, Národnímu bezpečnostnímu úřadu, Ministerstvu vnitra, osobě oprávněné za účelem výkonu rozhodnutí, aj. dle zvláštních zákonů.

 

Právní základ: čl. 6. odst. 1 písm.  c) GDPR - Plnění právní povinnosti dle zákona 

 • Zákon o bankách
 • Insolvenční zákon
 • Občanský soudní řád
 • Trestní řád
 • Daňový řád
 • Zákon o sociálním zabezpečení
 • Exekuční řád
 • Zákon o Úřadu práce, aj.

 

3.7 Sdílení údajů s bankami (založené dle zákona o bankách)

Smyslem on-line sjednávání podnikatelského úvěru je předávání základních informací, které definují Vaši žádost o podnikatelský úvěr Vámi vybrané bance, která Vás osloví a v případě, že splníte podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru, s Vámi uzavře smlouvy o poskytnutí úvěru na přímo. Za účelem naplnění tohoto záměru SkoTo poskytuje Vámi zadané údaje bankám.

 

Právní základ: čl. 6. odst. 1 písm.  a) GDPR - Plnění právní povinnosti dle zákona AML

 

 

4. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

JUDr. Markéta Sitková

T.G.Masaryka 937/30, 360 01 Karlovy Vary

E-mail : poverenec@podnikatelsky-uver.cz

 

Na pověřence pro ochranu osobních údajů se můžete obrátit zejména tehdy, budete-li mít nějaký dotaz, komentář či podnět související s politikou zpracování a ochrany osobních údajů SkoTo nebo nebudete-li spokojen/a s průběhem výkonu svého práva.

 

 

5. Typy souhlasů získávané od klientů

5.1 Souhlas s oslovením za účelem marketingu

Pro účely využívání poskytnutých či jinak získaných údajů za účelem přípravy a oslovení s marketingovou nabídkou zpracovává SkoTo osobní údaje se souhlasem klienta. Při přípravě nabídky produktu nebo služeb na míru mohou být využívány osobní údaje, které klient či další dotčená osoba sdělila SkoTo, informace o dřívějších produktech či službách, které byly klientovi poskytnuty nebo o které měl zájem a informace veřejně dostupné.  

Marketingová komunikace potom může probíhat veškerými běžnými způsoby, tzn. písemně, telefonicky, e-mailem,   na webových stránkách SkoTo a dalšími obdobnými kanály.

 

Zpracování osobních údajů za účelem přípravy personalizované nabídky a její zaslání dotčené osobě probíhá na základě jejího souhlasu. Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů za tímto účelem je vždy dobrovolné. Klient může souhlas neposkytnout, případně ho může kdykoliv později odvolat níže popsaným způsobem.

 

5.2 Souhlas s nešifrovanou komunikací

SkoTo může komunikovat se svými klienty prostřednictvím SMS či e-mailu. Tyto komunikační kanály však nemohou být zaručeně bezpečné a proto jejich použití je realizováno výhradně se souhlasem klienta. Klient bere na vědomí, že SkoTo nezaručuje ochranu obsahu zpráv zasílaných těmito způsoby komunikace proti možnému neoprávněnému zásahu či přístupu třetích osob. SkoTo pak nemůže být odpovědná za jakékoliv škody, které vzniknou zpřístupněním těchto nechráněných elektronických zpráv.

 

5.3 Souhlas s pořízením kopie dokladu totožnosti

Pro pořízení kopie dokladu totožnosti za účelem potvrzení identifikace je nezbytný souhlas klienta. Pokud s pořízením kopie identifikačního dokladu klient nebude souhlasit, zaznamenají se nezbytné identifikační údaje. SkoTo je povinna  tuto kopii uchovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu s klientem a také dalších 10 let po jeho skončení. Tento souhlas je tedy jednorázový a nelze ho odvolat, respektive odvolání souhlasu nebude mít vliv na povinnost   nadále uchovávat provedenou kopii.

 

5.4 Sdílení údajů s bankami (založené dle zákona o bankách)

Smyslem on-line sjednávání podnikatelského úvěru je předávání základních informací, které definují Vaši žádost o podnikatelský úvěr Vámi vybrané bance, která Vás osloví a v případě, že splníte podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru, s Vámi uzavře smlouvy o poskytnutí úvěru na přímo. Za účelem naplnění tohoto záměru SkoTo poskytuje Vámi zadané údaje bankám.

 

 

6. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje klientů SkoTo zpracovává jen po dobu přiměřenou účelu, pro který jsou dané osobní údaje zpracovávány. Doba zpracování osobních údajů   vyplývá z právní úpravy je stanovena lhůta pro zpracování osobních údajů klientů minimálně 10 let od ukončení smluvního vztahu.

 

V případě zpracování osobních údajů, které je založeno výlučně na souhlasu klienta, jsou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání souhlasu, tedy až do uplynutí doby, pro kterou byl souhlas udělen nebo případně do okamžiku, kdy klient souhlas odvolá. 

 

 

7. Práva klienta

7.1 Právo a informaci o zpracování osobních údajů a právo na přístup k osobním údajům

Klient má právo na informace o zpracování jeho osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které o něm SkoTo zpracovává.

 

Obsahem takové informace jsou zejména kontaktní údaje na správce osobních údajů, kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů, účely zpracování osobních údajů klienta, výčet oprávněných zájmů, na jejichž základě SkoTo zpracovává osobní údaje klienta, doba, po kterou budou klientovy osobní údaje zpracovávány a práva subjektu osobních údajů.

 

Klient má dále právo požádat o poskytnutí kopie osobních údajů, které o něm SkoTo zpracovává. K této kopii bude dále připojena i informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, kategoriích příjemců osobních údajů, dobu zpracování osobních údajů. Výkonem tohoto práv však nemohou být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. To znamená, že v určitých odůvodněných případech nebude možné poskytnout všechny zpracovávané osobní údaje, resp. poskytnout je v požadovaném rozsahu. Může se jednat například o případy, kdy bude v určité věci vedeno trestní řízení nebo by poskytnutí údajů v požadovaném rozsahu nebylo možné bez poskytnutí osobních údajů dalších osob, k jejichž zpřístupnění žadateli neexistuje právní důvod, nebo by poskytnutí detailních informací o zpracování mohlo být v rozporu s ochranou obchodního nebo bankovního tajemství.

 

7.2 Právo na opravu osobních údajů

V případě, že SkoTo  zpracovává o klientovi nepřesné nebo neaktuální osobní údaje, má klient právo na to, aby byly tyto údaje opraveny. Klient má taktéž právo, s ohledem na účely zpracování, na doplnění neúplných osobních údajů. Na základě poskytnutí aktuálních nebo doplněných informací budou osobní údaje opraveny.

 

7.3 Právo na výmaz

Neboli „právo být zapomenut“. V případě, že zpracování osobních údajů je neoprávněné, například z důvodu, že údaje již nejsou potřebné pro dané účely zpracování nebo klient odvolal souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány, je klient oprávněn žádat výmaz těchto údajů.

 

Nicméně je nutné upozornit, že s ohledem na právní povinnosti, které dopadají na SkoTo, a to  zejména v oblasti prevence praní špinavých peněz, financování terorismu a prevence podvodů, je SkoTo povinna uchovávat osobní údaje o klientech, žadatelích o produkt a některých dalších osobách nejméně 10 let po skončení obchodního vztahu.

 

7.4 Právo na omezení zpracování

Klient má taktéž právo za určitých podmínek požadovat omezení zpracování osobních údajů, a to např.

 • klient popírá přesnost osobních údajů(na dobu nezbytnou k ověření přesnosti údajů)
 • SkoTo již osobní údaje klienta nepotřebuje, nicméně klient uschování vyžaduje pro určení, obhajobu nebo výkon svých právních nároků
 • zpracování je protiprávní, ale klient pro výkon svých právních nároků odmítá výmaz osobních údajů, ale žádá o omezení jejich použití
 • klient vznese námitku proti zpracování osobních údajů a probíhá ověření, zda oprávněné důvody pro zpracování převažují na důvody klienta.

 

Ve výše uvedených případech SkoTo osobní údaje nevymaže, ale označí je technickým příznakem a omezí jejich zpracování pro některé účely. V souvislosti s omezením zpracování osobních údajů budou klientovi zejména odvolány všechny aktuální souhlasy se zpracováním osobních údajů – zejména souhlas s přípravou a obdržením marketingových nabídek.

 

7.5 Právo na přenositelnost údajů

Klient má právo získat od SkoTo poskytnutí osobních údajů, které se ho týkají, ve strukturovaném a běžně používaném formátu a má právo, aby tyto údaje byly předané jinému správci osobních údajů. Toto právo lze uplatnit v případě, že zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu, nebo probíhá pro účely plnění smlouvy a zároveň zpracování osobních údajů probíhá automatizovaně.  

 

7.6 Právo vznést námitku

Klient má právo kdykoliv podat námitku proti zpracování svých osobních SkoTo v případě, že zpracování je založené na oprávněném zájmu, nebo jde o zpracování pro účely marketingu (viz níže Právo odvolat souhlas). V případě podání námitky proti zpracování osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu, SkoTo daný případ na základě informací poskytnutých klientem individuálně posoudí. V případě, kdy i po přezkoumání oprávněný zájem na zpracování osobních údajů převáží, SkoTo poskytne za účelem prokázání závažných oprávněných důvodů pro zpracování klientovi veškeré potřebné informace o oprávněných zájmech, na jejichž základě zpracovává osobní údaje. Pokud v konkrétním případě převáží práva či právem chráněné zájmy dotčené osoby, zpracování prováděné pro oprávněný zájem   bude pro daný účel zastaveno.

 

Právo vznést námitku má klient i v případě, že dochází k automatizovanému zpracování osobních údajů, na jehož základě může dojít k rozhodnutí, které má pro klienta právní účinky nebo se ho jinak obdobně významně dotýká.

 

7.7 Právo odvolat souhlas

V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu má klient právo kdykoliv tento souhlas odvolat. V případě přímého marketingu založeného na oprávněném zájmu mu klient právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů za tímto účelem a SkoTo po vznesení této námitky již nebude osobní údaje klienta pro tento účel zpracovávat.

 

7.8 Právo podat stížnost u dozorového orgánu

V případě, že se klient domnívá, že došlo k porušení povinností vyplývajících z právních předpisů upravujících zpracování osobních údajů společností SkoTo, má právo podat stížnost k dozorovému orgánu.

 

Dozorovým orgánem pro oblast osobních údajů v České republice je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk.. Sochora 27
170 0 Praha 7 – Holešovice
Tel. č. 234 665 111
Internetová schránka: www.uoou.cz

 

 

8. COOKIES

Společnost SkoTo využívá v rámci poskytování webových služeb svým klientům cookies.  Jedná se o malé množství dat, který www server pošle prohlížeči a uložení se na počítači Klienta. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět. Běžně slouží cookies k rozlišení jednotlivých uživatelů – klientů.

 

Skoto využívání zejména tyto cookies :

 • Technické cookies k zajištění chodu webového serveru.
 • Statistické cookies
 • Marketingové cookies

Cookies upravuje zákon o elektronických komunikacích a podle tohoto zákona je Skoto oprávněno využívat cookies ve většině případů bez Vašeho souhlasu. V případě, že souhlas potřebuje, objeví se příslušný odkaz. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat provedením změny v prohlížeči.

 

 

9. ÚČINNOST

Tyto zásady jsou platné a účinné od 1.1.2021.

Výše uvedené informace mohou být aktualizované.

 

 

10. Použité zákonné normy

AML zákon                            Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů

Daňový řád                            Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Exekuční řád                          Zákon č. 120/2001 Sb., o soudíc exekutorech a exekuční činnosti, ve znění pozdějších předpisů

GDPR                                    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Insolvenční zákon                  Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů

Občanský soudní řád             Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Občanský zákoník                  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Trestní řád                               Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o bankách                    Zákon č. 21/1992 Sb. o bankách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o daních z příjmů        Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o sociálním
zabezpečení 
pozdějších předpisů               Zákon České národní Rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění

Zákon o Úřadu práce              Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o zpracování
osobních údajů                       Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů